KÝ HIỆU QUY ƯỚC CÁC LOẠI QUÁ TRÌNH HÀN NÓNG CHẢY

quyuocmoihan

Ký hiệu quy ước các loại quá trình hàn nóng chảy và thuật ngữ tiếng anh giúp các bạn có thể hiểu hơn về công nghệ hàn hiên nay. Weldtec sé sẽ trình bày với các bạn một số ký hiệu quy ước cơ bản.

Loại quá trình hàn

Nội dung chính

  • 1 Loại quá trình hàn
  • 2 Ký hiệu quy ước
  • 3 Thuật ngữ tiếng Anh

Ký hiệu quy ước

Thuật ngữ tiếng Anh

ISO 4063 AWS A3.0
Hàn khí 31 OFW Gas welding; Oxyfuel gas welding
Hàn khí oxy-axetylen 311 OAW Oxyacetylene welding
Hàn khí oxy-propan 312 Oxypropane welding
Hàn khí oxy-hydro 313 OHW Oxyhydrogen welding
Hàn hồ quang điện cực kim loại không có khí bảo vệ 11 BMAW Metal arc welding without gas protection; Bare metal arc welding
Hàn hồ quang tay 111 SMAW Manual metal arc welding; Shielded metal
arc welding
Hàn hồ quang bằng điện cực lõi bột tự bảo vệ 114 FCAW-S Self Self- -shielded tubular shielded flux core arc welding -cored arc welding;
Hàn hồ quang dưới lớp thuốc 12 SAW Submerged arc welding
Hàn hồ quang dưới lớp thuốc dùng 1 dây hàn 121 SAW Submerged arc welding with one wire electrode
Hàn hồ quang dưới lớp thuốc dùng băng hàn 122 SAW Submerged arc welding with strip electrode
Hàn hồ quang dưới lớp thuốc có bổ sung bột kim loại 124 SAW Submerged arc welding with metallic powder addition
Hàn hồ quang dưới lớp thuốc dùng dây hàn lõi bột 125 SAW Submerged arc welding with tubular cored electrode –
Hàn hồ quang dưới lớp thuốc dùng băng hàn lõi bột 126 SAW Submerged arc welding with cored strip electrode
Hàn hồ quang bằng điện cục nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ 13 GMAW Gas shielded metal arc welding; Gas metal arc welding
Hàn hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí trơ (MIG) 131 GMAW Metal inert gas (MIG) welding with solid
wire electrode; GMAW using inert gas
and solid wire electrode
Hàn hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong môi trường hoạt tính (MAG) 135 GMAW Metal active gas (MAG) welding using active gas and solid wire electrode
Hàn hồ quang bằng điện cực lõi bột trong môi trường khí trơ 132 FCAW-G MI Flux cored arc welding G welding with flux cored electrode;
Hàn hồ quang bằng điện cực lõi kim loại trong môi trường khí trơ 133 GMAW MIG welding with metal cored electrode;
GMAW using inert gas and metal cored
wire
Hàn hồ quang bằng điện cực lõi bột trong môi trường khí hoạt tính 136 FCAW-G MAG welding with flux cored electrode; Flux cored arc welding
Hàn hồ quang bằng điện cực lõi kim loại trong môi trường khí hoạt tính 138 GMAW MAG welding with metal cored electrode;
GMAW welding using active gas and
metal cored electrode
Hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ
(TIG)
14 GTAW Gas-shielded arc welding with non
consumable tungsten electrode;
Gas tungsten arc welding
Hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ dùng dây bù (= dây kim loại phụ) 141 GTAW TIG welding with solid filler material
(wire/rod); Gas tungsten arc welding
using inert gas and solid filler material
(wire/rod)
Hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ không dùng dây bù 142 GTAW Autogenous TIG welding; Autogenous
gas tungsten arc welding using inert gas
Hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ dùng dây bù lõi bột 143 GTAW TIG welding with tubular cored filler
material (wire/rod); Gas tungsten arc
welding using inert gas and tubular cored
material (wire/rod)
Hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ và khí hoàn nguyên dùng dây bù lõi bột 146 GTAW TIG welding using reducing gas and
tubular cored filler material (wire/rod); Gas
tungsten arc welding using inert gas plus
reducing gas additions and tubular cored
filer material (wire/rod)
Hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ và khí hoạt tính (TAG) 147 GTAW Gas-shielded arc welding with non
consumable tungsten electrode using
active gas (TAG welding); Gas tungsten
arc welding using active gas
Hàn hồ quang plasma 15 PAW Plasma arc welding
Hàn hồ quang plasma MIG 151 PAW Plasma MIG welding
Hàn hồ quang plasma bột 152 PAW Powder plasma arc welding
Hàn hồ quang plasma chuyển tiếp 153 PAW Plasma arc welding with transferred arc
Hàn hồ quang plasma không chuyển tiếp 154 PAW Plasma arc welding with non-transferred
arc
Hàn hồ quang plasma bán chuyển tiếp 155 PAW Plasma arc welding with semi-transferred
arc
Hàn chùm tia điện tử 51 EBW Electron beam welding
Hàn chùm tia điện tử trong chân không 511 EBW Electron beam welding in vacuum
Hàn chùm tia điện tử trong không khí 512 EBW-NV Electron beam welding in atmosphere
Hàn chùm tia điện tử có khí bảo vệ 513 EBW-NV Electron beam welding with addition of
shielding gases
Hàn laser 52 LBW Laser welding; Laser beam welding
Hàn laser bán dẫn 521 LBW Solid state laser welding
Hàn laser khí 522 LBW Gas laser welding
Hàn laser đi ốt 523 LBW Diode laser welding; Semi-conductor
laser welding
Hàn nhiệt nhôm 71 TW Aluminothermic welding; Thermite
welding
Hàn điện xỉ 72 ESW Electroslag welding
Hàn điện xỉ dùng băng hàn 721 ESW Electroslag welding with strip electrode
Hàn điện xỉ dùng dây hàn 722 ESW Electroslag welding with wire electrode
Hàn điện khí 73 EGW Electrogas welding
Xem thêm:  HÀN SAW – LÀM THẾ NÀO ĐỂ TĂNG VẬN TỐC HÀN VÀ NĂNG SUẤT LÊN 300%?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *