Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ hàn

post1
Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ hàn
 
acetylenne hose ……………………………………………………..ống dẫn axetilen
Advanced welding processes……………………………Hàn Đặc Biệt 
arc stud welding(BW) ………………………………………………hàn đinh
Arc welding…………………………………………………Hàn Hồ Quang 
bonding……………………………………………………………………dán
branch line back pressure valve…………………………………van chống ngọn lửa quặt
electrode coating ……………………………………………………..thuốc bọc
electrode holder ……………………………………………………….kìm hàn
electron beam welding(EBW) …………………………………….hàn chùm tia điện tử
electroslag welding (ESW) ………………………………………..hàn điện xỉ
Equipment…………………………………………………..Thiết Bị 
flash but welding(FBW) …………………………………………….hàn đối đầu
Flux cored arc welding…………………………………….Điện Cực Lõi Bột FCAW 
fricion welding(FW) …………………………………………………..hàn ma sát
fusion welding ………………………………………………………….hàn nóng chảy
gas welding ……………………………………………………………..hàn khí 
laser welding(LW) …………………………………………………….hàn laser
left ward technique …………………………………………………..công nghệ hàn trái
liquid slag…………………………………………………………………xỉ lỏng
liquid weld metal ………………………………………………………kim loại mối hàn nóng chảy
mains connection …………………………………………………….ổ cấp điện
manual arc welding(MMA)…………………………………………hàn hồ quang tay
metal gas shielded arc welding(MIG/MAG) ………………..MIG/MAG
Ultrasonic welding………………………………………….Hàn Siêu Âm
oxygen cylinder with pressure redution ……………………….bình oxy
oxygen hose ………………………………………………………………ống dẫn oxy
Plastic welding………………………………………………Hàn Chất Dẻo
pressure welding ………………………………………………………..hàn áp lực
proplet transfer …………………………………………………………..giọt kim loại lỏng
protective gases from coating of electrode……………….khí phát sinh bảo vệ vùng hàn
Resistance welding…………………………………………..Hàn Áp Lực 
revetting ……………………………………………………………………..đinh tán
right ward technique ……………………………………………………công nghệ hàn phải
rod electrode ………………………………………………………………que hàn,điện cực hàn
screwing ……………………………………………………………………..bulông
seam welding(SW) ……………………………………………………….hàn đường
shielding gas ……………………………………………………………….bình khí bảo vệ
shielding gas hose ……………………………………………………….ống dẫn khí bảo vệ
shielding gas nozzle …………………………………………………….chụp khí bảo vệ
soldering/ brazing ………………………………………………………..hàn vảy
solid slag ……………………………………………………………………..xỉ hàn thể rắn
solid weld metal …………………………………………………………….kim loại mối hàn đã kết tinh
spot welding ………………………………………………………………….hàn điểm
submerged arc welding(SAW) ………………………………………..hàn tự động (Dưới lớp thuốc SAW)
tungsten electrode ………………………………………………………..điện cực Wolfram
tungsten inert gas shielded arc welding(TIG) …………………..TIG
tungsten plasma welding ……………………………………………….hàn plasma
welding ………………………………………………………………………….hàn 
welding current source ……………………………………………………nguồn điện hàn
welding flame ……………………………………………………………….ngọn lửa hàn
welding nozzle ………………………………………………………………bép hàn
welding rod ……………………………………………………………………que hàn phụ
welding torch ………………………………………………………………..mỏ hàn
wire electrode coil …………………………………………………………cuộn dây hàn
wire feed unit ……………………………………………………………….bộ phận đẩy dây hàn
workpiece ……………………………………………………………………vật hàn
workpiece clamp…………………………………………………………..kẹp mát
welding current supply electrode …………………………………..cáp hàn
Welding technology & joining technique……………………Công Nghệ Hàn&kỹ thuật nối ghép 
WPS_Welding Procedure Specification…………………….Thiết kế quy trình công nghệ hàn
Welding processes………. …………………………………..Quá trình Hàn 
TIG, MIG/MAG welding……………………………………….Hàn TIG, MIG, MAG 
Welding procedure specification approval………………….Phê Chuẩn Quy Trình Hàn 
Welder, welding operator……………………………………..Thợ Hàn 
Welding consumables…………………………………………Vật Liệu Hàn 
Welding equipment……………………….. …………………Thiết Bị Hàn 
Welding robot………………………………………………….Robot Hàn 
Welding machine………………………………………………Máy Hàn 
Welding flux……………………………………………………Thuốc Hàn 
Welding stick…………………………………………………..Que Hàn 
Welding wire……………………………………………………Dây Hàn
Xem thêm:  Kỹ thuật hàn: Cách điều chỉnh góc nghiêng mỏ hàn và tầm với điện cực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *